RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO:
Jak przetwarzamy Państwa dane:
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię̨, nazwisko, data urodzenia, PESEL, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), dane dot. zawartych umów, dane finansowe (wysokość́ wynagrodzenia, numer rachunku bankowego) dane dotyczące narzędzi koniecznych do wykonania usług (oprogramowanie, specjalizacje);
2) Administrator: administratorem Państwa danych osobowych jest Tolken Paweł Micewicz, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, NIP: 839-168-61-57, świadcząca usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka szwedzkiego.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Micewicz, kontakt: biuro@szwedzki.pl.
3) Cele i podstawa przetwarzania:
Państwa dane osobowe są̨ przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji zleconej usługi tłumaczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) realizacji działań́ polegających na monitoringu ruchu współpracowników Tolken Paweł Micewicz w sieci będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Tolken Paweł Micewicz, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Tolken Paweł Micewicz będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, firma świadcząca usługi obsługi kadrowo-płacowej;

5) Okres przechowywania: dane przetwarzane w oparciu o zgodę̨ możemy przetwarzać́ do czasu, aż̇ wycofają̨ Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę̨ lub ustalimy, że się̨ zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać́ do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać́ przez okres nie dłuższy niż̇ 5 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego Państwa z Tolken Paweł Micewicz.
6) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają̨ Państwo, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać́ Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać́, że w stosunku do tych danych istnieją̨ dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są̨ nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́.
9) Państwa dane osobowe nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
10) Cofnięcie zgody: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby Tolken Paweł Micewicz, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
Obowiązek informacyjny został spełniony przez:

Tolken Paweł Micewicz, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia, NIP: 839-168-61-57

Tel: 601 65 36 40, e-mail: biuro@szwedzki.pl

© Copyright 2014 P&P Biuro Tłumaczeń Języka Szwedzkiego - Tłumacz przysięgły języka szwedzkiego
projekt i wykonanie